fbpx

Stadgar för föreningen Folkets Bio i Göteborg

§ 1. Föreningen Folkets Bio i Göteborg är en ideellt arbetande partipolitiskt och religiöst obunden socialistisk kulturförening. Föreningen är en avdelning inom Riksföreningen Folkets Bio.

 

§ 2. Föreningens syfte är att genom offentlig visningsverksamhet

 • sprida filmer som ger insikt om människans sociala och politiska villkor samt belyser miljöfrågor
 • sprida filmer som ger motbilder till kommersiell, imperialistisk och sexistisk ideologi och kultursyn samt
 • arbeta för utvidgade formella och reella möjligheter till yttrandefrihet på bildmediaområdet

Föreningens syfte skall vidare definieras i föreningens skrivna målsättning som löpande skall revideras.

 

§ 3. Föreningen skall internt bedriva verksamhet för att ge medlemmarna ökade kunskaper om film ur konstnärliga, kulturella och politiska perspektiv.

 

§ 4. Föreningen är uppbyggd av sina enskilda medlemmar. Högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamhetsår är kalenderår. Föreningen tecknas av kassören samt styrelseledamöter utsedda av styrelsen.

 

§ 5. Endast fysisk person kan bli medlem i föreningen. Nya medlemmar skall kallas till introduktionsmöte.

Medlem skall:

 • godkänna föreningens stadgar
 • betala fastställd medlemsavgift per kalenderår, senast 31 december varje år, samt
 • aktivt delta i föreningens verksamhet

Medlem har rätt att:

 • erhålla kallelse, information och rösträtt till samtliga allmänna medlemsmöten inklusive årsmötet
 • närvara på styrelsemöten utan rösträtt samt
 • deltaga i val till förtroendeposter och själv vara valbar till dessa (med undantaget som stadgas i §11)

 

§ 6. Medlem som motarbetar föreningens verksamhet, stadgar eller målsättning kan uteslutas tillfälligt eller definitivt av medlemsmötet. Styrelsen kan tillfälligt utesluta medlem fram till nästa medlemsmöte och skall i anslutning till beslutet kalla till medlemsmöte där uteslutningen behandlas. I kallelse till medlemsmöte skall uteslutningsärende anges. Vederbörande har närvaro- och yttranderätt när ärendet behandlas. Definitiv uteslutning kan överklagas till Riksföreningens Folkets Bio Styrelse och Kongress. Råder oenighet i uteslutningsärendet mellan Föreningen Folkets Bio i Göteborg och Riksföreningens Folkets Bio Styrelse hänskjutes frågan till Riksföreningens Folkets Bio Kongress. Föreningen skall sträva mot att uppnå en så heterogen sammansättning av styrelsen som möjligt.

 

§ 7. Föreningens årsmöte hålles före mars månads utgång.

Årsmötets uppgift är att:

 1. behandla verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 2. besluta om avgående styrelses ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 3. behandla motioner och propositioner
  1. välja föreningens styrelse med suppleanter, varvid kassören väljs separat
  2. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs på två (2) år. Halva antalet ledamöter väljs vartannat år. Ordinarie styrelseledamot får väljas om endast en (1) gång. Efter avslutat uppdrag i styrelsen måste det gå två (2) kalenderår innan medlem åter är valbar som ordinarie styrelseledamot. Suppleanter till styrelsen väljs på ett (1) år. Mandattiden som styrelsesuppleant inräknas inte i begränsningsregeln för omval till styrelsen enligt ovan.
 4. välja två revisorer med suppleanter på ett år
 5. välja delegater till Riksföreningens Folkets Bio Kongress på ett år
 6. välja valberedning med suppleanter på ett år
 7. fastställa den lokala delen av medlemsavgiften

Kallelse till årsmöte skall utgå per mejl eller post och skall vara medlemmarna tillhanda senast åtta (8) veckor i förväg. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor i förväg. Motioner och övrigt material till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast tre (3) veckor i förväg. Bokslutet och valberedningens förslag till tillsättning av förtroendeposter skall vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor i förväg.

 

§ 8. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna eller två (2) av revisorerna begär det. Sådan framställan skall lämnas skriftligen och innehålla skäl för begäran. Styrelsen skall utlysa extra årsmöte senast två (2) veckor efter mottagen begäran. Mötet skall hållas inom sex (6) veckor från mottagen begäran. Kallelse skall utgå per mejl eller post och vara medlemmarna tillhanda senast fyra (4) veckor i förväg.

 

§ 9. Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall:

 1. ha det övergripande ekonomiska ansvaret
 2. tillse att årsbokslut finns revisorerna tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet
 3. ha arbetsgivaransvar för föreningens anställda
 4. ha kontinuerlig kontakt med arbetsgrupperna
 5. vara representerad på samtliga medlemsmöten
 6. hålla minst tio (10) styrelsemöten under verksamhetsåret

Styrelsen kan delegera övriga uppgifter, men är ytterst ansvarig för att:

 1. av årsmötet fattade beslut verkställs
 2. föreningens verksamhet bedrivs enligt verksamhetsplanen
 3. ta fram styrdokument som reglerar den löpande verksamheten, att dessa kontinuerligt revideras och görs tillgängliga för medlemmarna
 4. kommande årsmöte förbereds
 5. minst fyra (4) medlemsmöten äger rum under verksamhetsåret

Styrelsen är beslutande när minst hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Minst tre ledamöter måste bifalla ett förslag för att beslutet ska anses legitimt. Fyllnadsval till styrelsen under pågående verksamhetsår görs av extra årsmöte.

 

§ 10. Kallelse och dagordning till medlemsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två (2) veckor i förväg. Medlemsmöte skall inför Riksföreningens Folkets Bio Kongress behandla kongressens preliminära dagordning.

 

§ 11. Föreningens anställda svarar inför föreningens styrelse. En medlem kan inte samtidigt vara förtroendevald och anställd.

 

§ 12. Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens bokföring och ekonomi samt styrelsens verksamhet. Föreningens räkenskaper skall ställas till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie årsmöte.

 

§ 13. För ändring av stadgarna krävs beslut av ett årsmöte med minst två tredjedelars (2/3) majoritet. Ändring träder i kraft med omedelbar verkan. Undantag från §13 är §14.

 

§ 14. För upplösning av Föreningen Folkets Bio i Göteborg krävs beslut med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla Riksföreningen Folkets Bio. Föreningen Folkets Bio i Göteborg kan inte upplösas om minst tre (3) medlemmar vill fortsätta verksamheten.

 

Stadgarna antogs på årsmöte 2006-02-26


Reviderad 2012-02-26, 2016-02-28, 2017-10-31, 2018-09-18, 2021-03-21